Προφίλ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (συντομογραφικά Ε.Ε.Ε.Ε.) είναι ένα Επιστημονικό Σωματείο με βασικό σκοπό την προαγωγή της Επιχειρησιακής Έρευνας στην Ελλάδα. Ειδικότερα στοχεύει:

  1. Στην ανάπτυξη και διάδοση της μεθοδολογίας και των εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία και στη Διοίκηση.
  2. Στην αναγνώριση της Επιχειρησιακής Έρευνας στο Δημόσιο, στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
  3. Στην εδραίωση του κύρους του Επιχειρησιακού Ερευνητή.
  4. Στην προώθηση της έρευνας και η προαγωγή της διδασκαλίας της Επιχειρησιακής Έρευνας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση.
  5. Στην ανταλλαγή και διακίνηση πληροφοριών σχετικών με την Επιχειρησιακή Έρευνα στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.
  6. Στην παροχή δυνατοτήτων στα μέλη της για επαγγελματική και επιστημονική αναβάθμιση.

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ε.Ε.Ε. επιδιώκεται μεταξύ άλλων:

  1. Με την πραγματοποίηση διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, με την οργάνωση συνεδρίων και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.
  2. Με την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δελτίου πληροφοριών και άλλων εκδόσεων.
  3. Με την συνεργασία με εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΕΕΕ όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό και γίνετε μέλη της.